Regulamin

Regulamin Sklepu

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego PRETACADEMY realizuje Malwina Wawrzynek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek, ul. Wielicka 57J/1 30-552 Kraków, numer NIP 9452103039.

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail hello@pretacreate.com

Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRET-A-CREATE Malwina Wawrzynek i wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9452103039.

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.pretacademy.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż szkoleń, produktów i produktów elektronicznych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z § 3 Regulaminu.

2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.

3. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

◦ Dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu

◦ Zainstalowany system operacyjny oraz przeglądarka internetowa

◦ Posiadanie poczty elektronicznej

◦ Posiadanie oprogramowania do odczytu plików w PDF, EPUB, MOBI

4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo, ani pod pseudonimem.

5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

6. Wszystkie ceny podane w Sklepie są cenami brutto


§ 2

Zawieranie umowy

1. Kupujący może złożyć zamówienie podając w formularzu niezbędne do realizacji zamówienia dane, czyli: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Opcjonalnie NIP oraz adres firmy.

2. W celu zakupu produktu elektronicznego, Kupujący musi podjąć następujące kroki:

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci wybranych produktów elektronicznych uważa się za zawartą między Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

4. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

5. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez serwis Przelewy 24.


§ 3

Udział w warsztacie oraz wyjazdowym Retreat 


Potwierdzenie zakupionego produktu nastąpi poprzez wysyłkę na adres e-mail podany w formularzu zamówienia linku pozwalającego na ściągnięcie produktu elektronicznego. 

Terminy warsztatów stacjonarnych organizowanych w PURO Hotel organizowane są zgodnie z agendą. 

W przypadku Creative Mindset i Creative Mindset Retreat opłata za warsztat nie podlega zwrotowi. 

Istnieje możliwość wymiany osoby uczestniczącej w warsztacie. 

W przypadku spóźnienia się lub niepojawienia się na warsztacie Kupującemu nie przysługuje zwrot środków zakupu. 

W przypadku Creative Mindset Retreat organizator zastrzega sobie możliwość odwołania warsztatu na tydzień przed wyjazdem w przypadku nie zebrania się minimalnej liczby uczestników. W takim przypadku kwota warsztatu jest w całości zwracana.  


§ 4

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt elektroniczny wolny od wad.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od momentu złożenia.

3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji następujących informacji: okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

4. W celu złożenia reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego w niniejszym Regulaminie jako załącznik. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną pod adresem email: hello@pretacreate.com

5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 5

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies.

§ 6

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie treści cyfrowych na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 7

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.